Câu hỏi thường gặp

Theo quy định tại điều 9 Luật cạnh tranh, các thoả thuận hạn chế cạnh tranh sau đây bị cấm khi các bên tham gia thoả thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên:

Theo quy định tại các Điều từ 10 đến 17 Nghị định số 120⁄2005⁄NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 2005 quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (sau đây gọi là Nghị định số 120), doanh nghiệp thực hiện một trong các hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm sẽ bị xử lý như sau:

Theo quy định tại điều 8 Luật Cạnh tranh, các thoả thuận hạn chế cạnh tranh bao gồm:

Nhìn chung, luật cạnh tranh điều chỉnh các hành vi độc quyền ở ở ba hình thức trong mối quan hệ giữa các công ty với nhau, hành động của một công ty hoặc sự kết hợp về cấu trúc giữa các công ty độc lập. Ba hình thức này là: các thoả thuận hạn chế cạnh tranh; độc quyền, lạm dụng vị trí độc quyền hoặc vị trí thống lĩnh và sáp nhập.