Hợp tác quốc tế

Ngày 12⁄11 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Hội đồng Cạnh tranh Việt Nam và Hội đồng Cạnh tranh Pháp.

Hội đồng Cạnh tranh tham dự Diễn đàn Cạnh tranh toàn cầu lần thứ 8 do Tổ chức các nước phát triển OECD đăng cai tại Paris.

Đoàn công tác của Hội đồng cạnh tranh đã tham dự Hội nghị các cơ quan cạnh tranh quốc tế và kết hợp làm việc với Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại liên bang của Hoa Kỳ về kinh nghiệm thực thi Luật Cạnh tranh.