Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh

Ngày 16 tháng 01 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 07⁄2015⁄NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh.

Xem chi tiết tại đây.

Thông tin khác