Báo cáo Tổng kết tóm tắt năm 2014 của Hội đồng cạnh tranh

Năm 2014, Hội đồng Cạnh tranh hoạt động trong bối cảnh ngay từ đầu năm đã được Thủ tướng Chính phủ quan tâm phê duyệt phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng, đồng thời chỉ đạo nâng cao toàn diện hiệu quả các mặt công tác.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng giao các đơn vị thuộc Bộ triển khai ngay từ đầu năm việc xây dựng và trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 05/2006/NĐ-CP nhằm bổ sung, hoàn thiện vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Bên cạnh các mặt thuận lợi, Hội đồng Cạnh tranh cũng gặp một số khó khăn đặc thù trong năm 2014, chủ yếu liên quan vấn đề nhân sự như không đủ số thành viên theo Luật quy định do quá trình bổ nhiệm/bổ nhiệm lại kéo dài, nguồn nhân lực của bộ máy giúp việc cho Hội đồng còn hạn chế .. ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả công tác của Hội đồng. Tuy nhiên, được sự quan tâm sâu sát của Thường trực Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương, cùng sự nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên, Hội đồng Cạnh tranh đã hoàn thành tốt đẹp các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2014.

          I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2014      

          1. Về công tác hoàn thiện khung khổ pháp luật

          Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã giao Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh nhiệm vụ chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh (sau đây gọi tắt là Nghị định thay thế Nghị định số 05/2006).

          Thực hiện Quyết định số 1900/QĐ-BCT ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 05/2006, Ban Thư ký HĐCT đã khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định và trình các cơ quan có thẩm quyền theo đúng tiến độ được giao. Nhiều thành viên của Hội đồng Cạnh tranh đã tham gia tích cực và đóng góp ý kiến cho tiến trình này. Nghị định mới (đã được Chính phủ ban hành đầu năm 2015) sẽ bảo đảm nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh trên tất cả các mặt. Cụ thể là, xác định rõ hơn vị trí, chức năng của Hội đồng Cạnh tranh cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; làm rõ trách nhiệm báo cáo, giải trình của Hội đồng và mối quan hệ công tác giữa Hội đồng với các Bộ/ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh - bộ phận tham mưu, giúp việc của Hội đồng.

          Cũng trong năm 2014, Hội đồng Cạnh tranh đã chủ trì thực hiện “Đề án nghiên cứu sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng cạnh tranh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành”. Đề án đã được triển khai đúng tiến độ, với hàng chục báo cáo nghiên cứu và báo cáo phân tích chất lượng. Việc rà soát những vướng mắc bất cập của quy chế tổ chức và hoạt động hiện hành cũng như giới thiệu kinh nghiệm xây dựng quy chế của các cơ quan cạnh tranh trên thế giới đã đặt ra cơ sở tốt cho việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng trong năm 2015 như quy định tại Nghị định thay thế Nghị định số 05/2006.

          2. Về công tác xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh

          Năm 2014, Hội đồng Cạnh tranh đã tiếp nhận từ Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương bộ Hồ sơ điều tra bổ sung vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh của doanh nghiệp cho thuê phim Megastar. Đây là vụ việc hạn chế cạnh tranh rất phức tạp, trong đó 6 doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam cùng khiếu nại nhiều hành vi của Megastar nhưng số liệu, chứng cứ kèm theo có chỗ, có nơi chưa hoàn toàn chính xác và đầy đủ, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý vụ việc.

          Trên cơ sở các thông tin có được, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐCT ngày 19 tháng 8 năm 2014 đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh nói trên theo đề nghị của Thủ trưởng Cơ quan quản lý cạnh tranh. Ngày 18/9/2014, Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân và Công ty Cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn đã gửi đơn khiếu nại Quyết định này và cung cấp thêm nhiều chứng cứ bổ sung.

          Trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Hội đồng Cạnh tranh đã tiến hành giải quyết khiếu nại và ban hành Quyết định số 10/QĐ-HĐCT ngày 28 tháng 11 năm 2014 giải quyết khiếu nại đối với Quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh. Theo đó, do có những chứng cứ và tình tiết mới chưa được thu thập và phân tích trước đó, Hội đồng Cạnh tranh quyết định chuyển hồ sơ vụ việc cho Hội đồng xử lý vụ việc giải quyết lại theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 112 Luật Cạnh tranh. Hội đồng xử lý vụ việc đã tổ chức nghe giải trình của các bên để thu thập thêm chứng cứ, hướng đến việc giải quyết dứt điểm vụ việc cạnh tranh này.

          3. Về công tác tăng cường năng lực chuyên môn và quảng bá công tác xử lý các vụ việc hạn chế cạnh tranh

          Năm 2014, để kiện toàn nhân sự và bảo đảm năng lực hoạt động, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh đã kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm/bổ nhiệm lại 05 thành viên của Hội đồng Cạnh tranh

          Cũng trong năm 2014, Hội đồng Cạnh tranh đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn phục vụ Hội đồng, các cơ quan chức năng liên quan, giới học giả, luật gia và cộng đồng doanh nghiệp, với chủ đề đa dạng như:

          - Tổ chức 2 cuộc tọa đàm lấy ý kiến cho “Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 05/2006/NĐ-CP”;

          - Tổ chức tọa đàm về "Quy trình tố tụng và khung pháp lý xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh 10KN HCT”;

          - Tổ chức hội thảo quốc tế về "Định hướng kiện toàn, cải tổ cơ quan cạnh tranh ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế »;

          - Tổ chức khóa đào tạo về “Các vụ việc cạnh tranh giả định về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh và hành vi thông đồng các-ten

          - Tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về Đề án “Nghiên cứu xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐCT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành”.

          Các hoạt động khoa học nói trên không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn của các thành viên Hội đồng Cạnh tranh mà còn là diến đàn để các cơ quan chức năng, giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi ý kiến về các khía cạnh hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh.          

          Thành công nhất là sự kiện Hội đồng Cạnh tranh phối hợp với Dự án hỗ trợ thương mại và đầu tư châu Âu (EU-MUTRAP IV) tổ chức Hội thảo quốc tế “10 năm thực thi Luật Cạnh tranh ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm của châu Âu” vào tháng 12 năm 2014 tại TP Hồ Chí Minh. Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của đông đảo khách mời từ nhiều Bộ, ngành, hiệp hội, văn phòng Luật. Hội thảo đã tổng kết quá trình 10 năm thực thi Luật Cạnh tranh ở Việt Nam và nhìn lại các vụ việc đã được Hội đồng Cạnh tranh xử lý. Các trao đổi thẳng thắn giữa Hội đồng và doanh nghiệp/hiệp hội liên quan đã có tác dụng giáo dục, quảng bá Luật Cạnh tranh rất lớn, giúp các doanh nghiệp/hiệp hội hiểu rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo môi trường cạnh tranh và hậu quả pháp lý nếu có hành vi vi phạm. 

          4. Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế

          Trên tinh thần tiết kiệm, kết hợp sử dụng ngân sách Nhà nước với các nguồn tài trợ, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2014 của Hội đồng Cạnh tranh đã tập trung vào các hoạt động khoa học, trao đổi chuyên môn và đào tạo nhằm nâng cao năng lực xử lý vụ việc cạnh tranh. Trong năm 2014, Hội đồng đã tham dự với tư cách thành viên một số sự kiện diễn ra ở nước ngoài như: Diễn đàn cạnh tranh toàn cầu do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tổ chức tại Paris (Pháp), Hội nghị thường niên của Mạng lưới cạnh tranh toàn cầu do ICN tổ chức tại Marakech (Maroc), Hội nghị chuyên đề về Cartel do ICN tổ chức tại Mauritius, Hội nghị chuyên đề về Merger do ICN tổ chức tại Ấn Độ, Hội thảo quốc tế về cạnh tranh do Cơ quan cạnh tranh Áo tổ chức tại Viên và một số khóa đào tạo về cạnh tranh tổ chức tại Hàn Quốc.

          Hội đồng Cạnh tranh cũng hướng các nguồn hỗ trợ từ dự án nước ngoài vào việc tăng cường năng lực cho Hội đồng. Nhiều tài liệu liên quan đến quy trình khiếu nại tố tụng hành chính của OECD và quy trình thủ tục của EU trong lĩnh vực chống độc quyền đã được triển khai dịch và in ấn, phục vụ công tác của Hội đồng trên cơ sở khai thác nguồn kinh phí từ Dự án Hỗ trợ thương mại và đầu tư châu Âu (EU-MUTRAP IV).

          5. Về công tác tài chính

          Hội đồng Cạnh tranh đã sử dụng tiết kiệm nguồn kinh phí được cấp năm 2014 và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được tài trợ nên đã bảo đảm đủ kinh phí cho các hoạt động của Hội đồng. Hội đồng đã hoàn thành Báo cáo quyết toán kinh phí năm 2014 và xây dựng xong dự toán kinh phí năm 2015.    

          6. Về các mặt công tác khác

          Trong năm 2014, Hội đồng Cạnh tranh đã hoàn thành xây dựng giao diện và nội dung cứng cho trang thông tin điện tử mới của Hội đồng, góp phần phổ biến pháp luật cạnh tranh và hoạt động của Hội đồng tới doanh nghiệp và người dân.

          Hội đồng cũng tham gia tích cực vào việc cho ý kiến độc lập đối với các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch ngành, lĩnh vực, văn bản hành chính liên quan đến phạm vi thẩm quyền. Bảo đảm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động của Hội đồng và báo cáo chuyên đề lên các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định. Hội đồng cũng đã ra Bản tin tham khảo hàng quý với nhiều tin bài cập nhật phục vụ thông tin nội bộ. Các nhiệm vụ quản lý, hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, bảo quản hồ sơ vụ việc đều được thực hiện đúng quy định. 

Nhìn chung, trong năm 2014, các mặt công tác của Hội đồng đều có tiến bộ và đi vào nền nếp. Kết quả các mặt công tác đã khẳng định thêm vai trò của Hội đồng Cạnh tranh trong việc bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp, góp phần cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Quá trình dự thảo khung khổ pháp lý mới cho tổ chức và hoạt động của Hội đồng đã cho thấy nhận thức ngày càng cao và sự đồng thuận ngày càng lớn của các Bộ/ngành liên quan cũng như của xã hội đối với vấn đề cạnh tranh và vấn đề tổ chức thực thi pháp luật cạnh tranh. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, cho thấy những nỗ lực của Chính phủ, các Bộ/ngành và của Hội đồng Cạnh tranh trong nhiều năm qua đã được xã hội ghi nhận và đánh giá đúng.  

          II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015

          1. Về công tác tổ chức xử lý vụ việc cạnh tranh và giải quyết khiếu nại

          Hội đồng Cạnh tranh sẽ tập trung xử lý dứt điểm vụ việc Megastar trong quý I năm 2015 và chuẩn bị nguồn lực để tiếp nhận và xử lý một số vụ việc hạn chế cạnh tranh khác do Cục Quản lý cạnh tranh chuyển đến trong năm 2015 (dự kiến từ 2 đến 4 vụ). Giải quyết thỏa đáng các khiếu nại liên quan, nếu c    

          2. Về công tác hoàn thiện khung khổ pháp luật:

          Yêu cầu cơ bản trong năm 2015 là tiếp tục hỗ trợ Bộ Công Thương (thông qua Ban Thư ký HĐCT) hoàn thành dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5 năm 2015).

          3. Về công tác tăng cường năng lực chuyên môn

          Công tác nghiên cứu để tăng cường năng lực chuyên môn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm 2015, Hội đồng sẽ ưu tiên nghiên cứu một số chuyên đề, bao gồm (i) Cơ chế thi hành một số Điều trong Luật Cạnh tranh chưa được hướng dẫn tại các Nghị định và (ii) Quy trình giải quyết khiếu nại các vụ việc hạn chế cạnh tranh, có tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

Bên cạnh các hội nghị, tọa đàm nội bộ, Hội đồng Cạnh tranh sẽ tìm nguồn tài trợ để tổ chức hội nghị/hội thảo quốc tế có sự tham dự của chuyên gia nước ngoài về các vấn đề liên quan đến cạnh tranh. Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thường xuyên cho các thành viên Hội đồng, nhất là những người trực tiếp xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, sẽ được chú trọng. Hội đồng cũng sẽ đề cao công tác đào tạo cho đội ngũ giúp việc, nhất là những người đảm nhận vai trò Thư ký phiên điều trần. Tiếp tục phối hợp với Tòa Hành chính, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao năng lực giải quyết vụ việc và hoàn thiện công tác phối hợp.

          4. Về hợp tác quốc tế

          Hội đồng sẽ đẩy mạnh việc tiếp nhận các dự án hỗ trợ nâng cao năng lực từ các đối tác song phương, đa phương và tiếp nhận các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm xử lý các vụ việc hạn chế cạnh tranh. Các hoạt động tập huấn, tham vấn, trao đổi chuyên môn, tham gia các hoạt động thường niên của các tổ chức quốc tế liên quan tại nước ngoài sẽ được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm triệt để, phù hợp với kinh phí được duyệt. Tiếp tục phối hợp với Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đã được thông qua, đặc biệt là các khóa tập huấn về các vụ việc/phiên tòa giả định với sự tham gia cố vấn của các chuyên gia nước ngoài.  

5. Về công tác tài chính, tổ chức, hành chính và công tác khác

Hội đồng Cạnh tranh bảo đảm thực hiện tiết kiệm dự toán ngân sách năm 2015 và chi tiêu có hiệu quả kinh phí được tài trợ.

Trong năm 2015, Hội đồng sẽ tăng cường công tác thông tin về kết quả giải quyết, xử lý vụ việc cạnh tranh nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật cạnh tranh; tổ chức giải thích quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh để hạn chế những khiếu nại không đáng có và hướng dẫn các tổ chức cá nhân khiếu nại đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng cũng sẽ chú trọng công tác cập nhật, lập danh mục, xây dựng thư viện tài liệu về cạnh tranh, các án lệ của nước ngoài và các văn bản pháp quy liên quan phục vụ hoạt động của Hội đồng. Công tác hệ thống hóa Luật mẫu cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh thế giới nhằm phát triển cơ sở dữ liệu của Hội đồng sẽ tiếp tục được Hội đồng đẩy mạnh trong năm 2015. Công tác cập nhật thông tin, bổ sung dữ liệu, nội dung cho trang mạng, nghiên cứu thực hiện việc liên kết với các trang mạng của các cơ quan quản lý hành chính khác để vừa phục vụ công tác chuyên môn, vừa tăng cường sự hiện diện của Hội đồng Cạnh tranh sẽ được lưu ý tăng cường. Hội đồng sẽ tiếp tục biên dịch/biên soạn các ấn phẩm về Luật cạnh tranh và các vụ việc hạn chế cạnh tranh để phục vụ yêu cầu nghiên cứu và phổ biến pháp luật cạnh tranh và vai trò của Hội đồng Cạnh tranh.

 

 

Thông tin khác