Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Ngày 23 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 596⁄QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Chi tiết văn bản tại đây

Thông tin khác