Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 của Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh

Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được từ những năm trước, năm 2013, nhiệm vụ hàng đầu của Hội đồng cạnh tranh và Ban Thư ký Hội đồng là tiếp nhận các bộ hồ sơ điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh để tổ chức xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc hạn chế cạnh tranh và giải quyết thỏa đáng các khiếu nại về Quyết định của Hội đồng Cạnh tranh.

Nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản này, ngay từ đầu năm, Bộ Công Thương và Hội đồng Cạnh tranh đã xác định rõ yêu cầu đẩy mạnh công tác kiện toàn nâng cao năng lực của Hội đồng cạnh tranh và Ban Thư ký Hội đồng. Bộ Công Thương đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ và đã ban hành quyết định nghiên cứu xây dựng đề án sửa đổi Nghị định 05/2006/NĐ-CP trong đó bổ sung các quy định về Hội đồng Cạnh tranh và cơ quan giúp việc Hội đồng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, đã ban hành Quyết định mới, bổ sung quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh nhằm nâng cao năng lực cơ quan giúp việc Hội đồng Cạnh tranh.

Tại Quyết định số 3864/QĐ-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương giao Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh những nhóm nhiệm vụ cụ thể sau:

- Nhóm nhiệm vụ giúp Hội đồng cạnh tranh tổ chức xử lý vụ việc cạnh tranh gồm những nhiệm vụ sau:

+ Tiếp nhận và bảo quản báo cáo điều tra và hồ sơ vụ việc hạn chế cạnh tranh theo Ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh và quy định của pháp luật. Đề xuất với Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ hoặc trả lại hồ sơ không hợp lệ.

+ Đề xuất với Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh quyết định thành lập Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh và Thư ký phiên điều trần;

+ Đề xuất Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh lựa chọn, thuê chuyên gia tư vấn cho Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh trong trường hợp cần thiết;

+ Tổ chức để các bên liên quan tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ vụ việc cạnh tranh trong quá trình tố tụng và quản lý, giám sát việc tiếp cận hồ sơ vụ việc cạnh tranh theo chỉ đạo hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh;

+ Thực hiện chức năng Thư ký phiên điều trần khi được Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh giao.

+ Chuẩn bị, thực hiện công tác hậu cần, thông tin, cơ sở dữ liệu, tài liệu, các báo cáo nghiên cứu khoa học cho hoạt động của Hội đồng xử lý vụ việc theo yêu cầu của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh;

+ Giúp Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh tống đạt Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và giúp Chủ tọa phiên điều trần soạn thảo văn bản giải thích quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh đưa ra

- Nhóm nhiệm vụ thứ hai là giúp Hội đồng cạnh tranh giải quyết khiếu nại và tố tụng hành chính

+ Tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ đơn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo ủy quyền hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh;

+ Đề xuất giúp Hội đồng cạnh tranh xem xét, giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật;

+ Chuyển hồ sơ vụ việc cạnh tranh tới Tòa án, tham gia tố tụn hành chính theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh khi Tòa án thụ lý đơn khởi kiện quyết định của Hội đồng cạnh tranh giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;

+ Chuẩn bị, thực hiện về hậu cần, thông tin, cơ sở dữ liệu và pháp lý cho thành viên Hội đồng cạnh tranh và Thư ký phiên điều trần trong quá trình tham gia tố tụng hành chính.

- Nhóm nhiệm vụ thứ ba là thực hiện công việc văn phòng phục vụ hoạt động của Hội đồng cạnh tranh

+ Giúp Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng cạnh tranh và tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Hội đồng; xây dựng quy chế, nội quy của Hội đồng cạnh tranh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh tại các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng cạnh tranh;

+ Lập báo cáo (định kỳ hoặc đột xuất) về hoạt động, thực hiện nhiệm vụ công tác của Hội đồng cạnh tranh theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Tổ chức thu thập, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của Hội đồng cạnh tranh; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, các đề án theo yêu cầu của Hội đồng cạnh tranh;

+ Giúp Hội đồng cạnh tranh tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Hội đồng cạnh tranh.

+ Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, sử dụng và quản lý con dấu; thực hiện chính sách, chế độ cho các thành viên của Hội đồng theo quy định của pháp luật; giúp Hội đồng quản lý kinh phí, tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Hội đồng theo quy định của pháp luật;

+ Tham gia việc xây dựng quy định đối với hoạt động xử lý vụ việc cạnh tranh, giải quyết khiếu nại và tố tụng hành chính về vụ việc cạnh tranh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương hoặc Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh giao.

Kết quả công tác năm 2013

1.Giúp việc Hội đồng Cạnh tranh và tham gia tổ chức xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh

Trong năm 2013, Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh đã tiếp nhận và trình Hội đồng Cạnh tranh Báo cáo điều tra bổ sung vụ việc 12 doanh nghiệp bảo hiểm học sinh có hành vi thỏa thuận ấn định giá. Cán bộ Ban thư ký đã hoàn thành nhiệm vụ Thư ký phiên điều trần và cùng Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đã tích cực nghiên cứu hồ sơ và xác định hành vi thỏa thuận của 12 doanh nghiệp bị điều tra là vi phạm khoản 2, Điều 9, Luật cạnh tranh về các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. . Kết quả giải quyết vụ việc này đã tạo ra tiền lệ tốt cho việc giải quyết các vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tương tự.

Đã đảm nhận vị trí Thư ký phiên điều trần và giúp Hội đồng Cạnh tranh nghiên cứu hồ sơ vụ việc số 10KN HCT 01 về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường điện ảnh của Công ty TNHH truyền thông Megastar, Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐCT vào tháng 3/2013 trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung về năm vấn đề. Đây là vụ việc rất phức tạp, có nhiều doanh nghiệp liên quan và có nhiều hành vi. Rất nhiều tài liệu đòi hỏi phải nghiên cứu. Ngoài những hồ sơ, tài liệu do cơ quan điều tra chuyển giao, Ban Thư ký đã tiếp nhận và báo cáo Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh nhiều tài liệu của các doanh nghiệp liên quan đến vụ việc gửi đến.

2. Công tác giúp Hội đồng Cạnh tranh giải quyết khiếu nại về Quyết định của Hội đồng xử lý

Ngày 26 tháng 8 năm 2013, Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh đã nhận được đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu về Quyết định số 07/QĐ-HĐCT của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh. Ban Thư ký đã gửi hồ sơ tài liệu và dự thảo tới Chủ tịch và toàn thể các thành viên Hội đồng cạnh tranh để xem xét. Hội đồng Cạnh tranh đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại đúng thời hạn, theo quy định của pháp luật. Đến nay, cả 12 doanh nghiệp vi phạm đã chấp hành đầy đủ các Quyết định của Hội đồng Cạnh tranh và Hội đồng xử lý vụ việc. Quyết định giải quyết loại khiếu nại này cũng chưa có tiền lệ. Việc giải quyết thỏa đáng khiếu nại đã thể hiện rõ trách nhiệm và vai trò của Hội đồng Cạnh tranh trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ giải quyết khiếu nại được giao.

Thực tiễn hiện nay, có nhiều Đơn khiếu nại liên quan đến giải quyết, xử lý vụ việc cạnh tranh đã gửi vượt cấp, không đúng trình tự quy định của pháp luật. Có nhiều văn bản, tài liệu gửi thẳng đến Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh và Hội đồng xử lý ngay cả khi Hội đồng xử lý đang xem xét, giải quyết. Thực trạng đó đòi hỏi Ban Thư ký phải trả lời và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng trình tự khiếu nại quy định trong Luật Cạnh tranh và Luật Khiếu nại. Đồng thời Ban Thư ký cũng đã tiếp nhận và trình Hội đồng Cạnh tranh xem xét tất cả các khiếu nại để nghiên cứu, giải quyết thỏa đáng.

Đối với các vụ việc hạn chế cạnh tranh đã xử lý trong những năm trước, Hội đồng cạnh tranh đã chỉ đạo Ban Thư ký phối hợp với các cơ quan thi hành án để thông tin và đôn đốc việc thi hành Quyết định xử lý vụ việc của Hội đồng cạnh tranh. Lãnh đạo Hội đồng Cạnh tranh và Ban Thư ký đã làm việc với Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự Hà Nội để nghe báo cáo về quá trình thi hành các Quyết định của Hội đồng Cạnh tranh liên quan đến vụ việc VINAPCO. Cục thi hành án đã tống đạt Quyết định thi hành án số 102 ngày 4/11/2013. Phía VINAPCO đã nộp tiền phạt và tiền phí xử lý vụ việc đúng quy định trong Quyết định thi hành án của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

3. Công tác tăng cường năng lực chuyên môn

Trong năm 2013, Ban Thư ký đã chuẩn bị và phục vụ Hội đồng cạnh tranh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi Tọa đàm chuyên môn với chủ đề đa dạng như : "Nâng cao năng lực xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh cho Thành viên Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh và Thư ký Phiên điều trần" vào tháng 3/2013 ; Tọa đàm «Các hành vi hạn chế cạnh tranh : Hướng tiếp cận của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế thông qua các án lệ» vào tháng 4/2013 ; Tọa đàm "Quyết định giải quyết vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, những vấn đề đặt ra khi thi hành” vào tháng 6/2013 ; và vào tháng 9/2013 là Tọa đàm « Các vấn đề liên quan đến Quyết định của Hội đồng xử lý để giải quyết vụ việc cạnh tranh 11KX HCT 02 và tổng kết vụ việc ». Các bài viết và trao đổi tại các Tọa đàm này được đánh giá cao. Các hoạt động khoa học này thực sự đã trở thành diễn đàn trao đổi chuyên môn định kỳ sôi nổi và hấp dẫn, lôi cuốn sự tham gia tích cực của các thành viên.

Đã hoàn thành nhiệm vụ là đơn vị chủ trì xây dựng thành công Đề án sửa đổi Nghị định 05/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh.

Đề án này đã được Hội đồng nghiệm thu của Bộ Công Thương tổ chức nghiệm thu và Bộ trưởng Bộ Công Thương đã gửi báo cáo kết quả cùng kiến nghị của Bộ lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những kết quả này là cơ sở cho công tác hoàn thiện quy định về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh; kiện toàn nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng cạnh tranh và cơ quan giúp việc Hội đồng cạnh tranh trong thời gian tới; Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo làm thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định thay thế các thành viên Hội đồng Cạnh tranh đã nghỉ hưu.

Đã tham gia nghiên cứu thành công Đề tài “ Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại và tham gia tố tụng hành chính của Hội đồng cạnh tranh, kinh nghiệm quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật”.

Đề tài này đã được Hội đồng nghiệm thu của Bộ Công Thương và Hội đồng Cạnh tranh tổ chức nghiệm thu. Những kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Hội đồng cạnh tranh trong việc giải quyết khiếu nại nói chung; trình tự Hội đồng cạnh tranh giải quyết khiếu nại và tham gia tố tụng hành chính về cạnh tranh; hình thức giải quyết khiếu nại đối với từng loại Quyết định trong xử lý, giải quyết vụ việc cạnh tranh.

4. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế

Trong năm 2013, phát huy tinh thần tiết kiệm với chủ trương kết hợp sử dụng ngân sách Nhà nước với các nguồn tài trợ, Ban Thư ký đã làm đầu mối giúp Hội đồng tổ chức được một số đoàn ra để 11 lượt thành viên Hội đồng và cán bộ, chuyên viên Ban Thư ký đi học tập và công tác nước ngoài. Các đoàn ra năm nay dành ưu tiên cho hoạt động đào tạo, tập huấn và trao đổi chuyên môn, nhằm nâng cao năng lực cho cho thành viên Hội đồng và cơ quan giúp việc. Các đoàn công tác đã thu nhận được những thông tin, kinh nghiệm phong phú và đã có những báo cáo hữu ích cho hoạt động của Hội đồng.

Cũng liên quan đến công tác đối ngoại, trong năm 2013, Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh đã xây dựng và bảo vệ thành công các Đề xuất hỗ trợ kỹ thuật để trở thành đối tượng thụ hưởng chính thức từ Dự án hỗ trợ thương mại và đầu tư (MUTRAP - EU) giai đoạn IV 2013-2017.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh đã giao Ban Thư ký chủ trì một số hoạt động hợp tác với các Đoàn công tác về cạnh tranh của nước ngoài thăm Việt Nam, cụ thể là : i. hỗ trợ Đoàn khảo sát của Lào sang Việt Nam để trao đổi và học tập kinh nghiệm xây dựng, thực thi pháp luật cạnh tranh của Việt Nam ; ii. Trao đổi với các chuyên gia của Ủy ban thương mại lành mạnh Nhật Bản để tìm hiểu về Hội đồng Cạnh tranh và khả năng hợp tác giữa hai cơ quan.

5. Các công tác khác

Ban Thư ký đã biên tập Bản tin tham khảo hàng Quý của Hội đồng với nhiều tin bài cập nhật, có nội dung phong phú, đã trở thành một ấn phẩm quan trọng phục vụ công tác thông tin nội bộ cùng trang tin điện tử của Hội đồng.

Trong năm 2013, Ban Thư ký đã thực hiện tốt công tác hành chính tổng hợp được giao. Công tác hành chính của Ban Thư ký đã đáp ứng được yêu cầu thường xuyên về các mảng: văn thư, lưu trữ, bảo quản hồ sơ vụ việc. công tác xây dựng giao diện và nội dung cứng cho trang thông tin điện tử mới WWW.hoidongcanhtranh.gov.vn/ cũng đã được hoàn thành.

Về công tác tài chính, trên cơ sở nguồn kinh phí 2013 được cấp, Ban thư ký đã tham mưu với Hội đồng cạnh tranh sử dụng triệt để tiết kiệm, vừa đáp ứng cho các hoạt động của Hội đồng vừa chuyển trả các khoản kinh phí tiết kiệm được cho ngân sách. Trong năm 2013, Hội đồng và cơ quan giúp việc không tổ chức Hội nghị, Hội thảo ở ngoài thành phố Hà Nội, không mua sắm tài sản mới, không chi công tác phí trong nước cho cá nhân bằng nguồn ngân sách. Báo cáo quyết toán kinh phí năm 2013 đang được Ban Thư ký khẩn trương hoàn thành. Ban Thư ký cũng đã xây dựng xong dự toán kinh phí năm 2014, đảm bảo các hoạt động trong năm 2014 của Hội đồng, trình Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh. 

Thông tin khác