Những thoả thuận hạn chế cạnh tranh nào bị cấm?

Theo quy định tại điều 9 Luật cạnh tranh, các thoả thuận hạn chế cạnh tranh sau đây bị cấm khi các bên tham gia thoả thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên:

 

-Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

-Thoả thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

-Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư.

-Thoả thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.

Những thoả thuận hạn chế cạnh tranh sau đây sẽ bị cấm thực hiện mà không cần xét đến thị phần của doanh nghiệp và không được miễn trừ.

-Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh.

-Thoả thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thoả thuận.

-Thông đồng để một hoặc các bên của thoả thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 

 

Thông tin khác