Các hành vi vi phạm quy định về thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị xử lý như thế nào?

Theo quy định tại các Điều từ 10 đến 17 Nghị định số 120⁄2005⁄NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 2005 quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (sau đây gọi là Nghị định số 120), doanh nghiệp thực hiện một trong các hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm sẽ bị xử lý như sau:

 

-Phạt tiền đến 5% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp là các bên tham gia thoả thuận.

-Phạt tiền từ 5% đến 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp là các bên tham gia thoả thuận nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+Hàng hoá, dịch vụ liên quan là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi và các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ.

+Doanh nghiệp vi phạm giữ vai trò tổ chức, lôi kéo các đối tượng khác tham gia vào thoả thuận.

-Ngoài việc bị phạt tiền theo những quy định trên, doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

+Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, bao gồm cả tịch thu toàn bộ khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

+Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh.

Thông tin khác