Giải đáp pháp luật trên Báo Công Thương

I. Các hành vi hạn chế cạnh tranh và vi phạm cạnh tranh bị cấm đối với tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh và hiệp hội ngành hàng.

            1. Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh.

            2. Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thoả thuận.

            3. Thông đồng để một hoặc các bên của thoả thuận thắng thầu.

            4. Tập trung kinh tế nếu thị phần của các doanh nghiệp tham gia tập trung chiếm trên 50% trên thị trường liên quan ( có miễn trừ).

            5. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn.

            6. Xâm phạm bí mật kinh doanh.

            7. Ép buộc trong kinh doanh.

            8. Gièm pha doanh nghiệp khác.

            9. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác.

            10.Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

            11. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

            12. Phân biệt đối xử của hiệp hội.

            13. Bán hàng đa cấp bất chính.

            14. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác do Chính phủ quy định.

      

        II.Các hành vi bị cấm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh lớn chiếm thị phần  từ 30% trở lên. ( Bao gồm cả các hành vi nêu trên).

 

        A. Khi các bên tham gia thoả thuận có thị phần kết hợp trên 30% trên thị trường liên quan.

  

 1.Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

 2. Thoả thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, cung cấp dịch vụ.

 3. Thoả thuận hạn chế kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hoá, dịch vụ.

 4. Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư.

 5. Thoả thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mau bán hàng hoá dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.

 

         B. Khi tổ chức, cá nhân kinh doanh chiếm thị phần từ 30% trên thị trường liên quan.

 

   1. Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ duới gia thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh,

   2. Áp đặt giá mua bán bất hợp lý. Án định giá bán lại tối thiểu.

   3. Hạn chế sản xuất phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng.

   4. Áp đạt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau.

   5. Áp đặt điều kiện cho doanmh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá dịch vụ hoặc buộc.

 doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.

  6. Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.

  7. Áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng (đối với doanh nghiệp độc quyền).

  8. Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng.

 

    C. Trường hợp tập trung kinh tế sau đây sẽ bị cấm nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia chiếm trên 50% trên thị trường liên quan.

 

  1. Sáp nhập doanh nghiệp.

  2. Hợp nhất doanh nghiệp.

  3. Mua lại doanh nghiệp.

  4. Liên doanh giữa các doanh nghiệp.

  5. Các hành vi tập trung kinh tế khác.

 

      D. Cấm doanh nghiệp thực hiện các hành vi bán hàng đa cấp bất chính sau đây:

 

    1. Yêu cầu người muốn tham gia mạng lưới phải đặt cọc, phải mua một số lượng hàng hoá ban đầu hoặc phải trả một khoản tiền để được quyền tham gia mạng luới bán hàng đa cấp.

    2. Không cam kết mua lại với mức giá trị ít nhất là 90% giá hàng hoá đã bán cho người tham gia để bán lại.

    3. Cho ngưòi tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác chủ yếu từ việc dụ dỗ nguời khác tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

    4. Cung cấp thông tin gian dối về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, thông tin sai lệch về tính chất, công dụng của hàng hoá để dụ dỗ người khác tham gia.

 

III.Các trường hợp miễn trừ trong cạnh tranh.

 

A.   Đối với các thoả thuận quy định ở mục II sẽ được miễn trừ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 

1.     Hợp lý hoá cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2.     Thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hoá dịch vụ.

3.     Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn chất luợng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm.

4.     thống nhất các điều kiện kinh doanh, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá.

5.     Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

6.     Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

B.   Tập trung kinh tế bị cấm có thể được xem xét miễn trừ nếu:

 

1.     Một hoặc nhiều bên tham gia tập trung kinh tế đang trong nguy cơ bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản.

2.     Việc tập trung kinh tế có tác dụng mở rộng  xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tế xã hội, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ.

TS. Trần Mai Hiến – Thành viên Hội đồng Cạnh tranh, Chánh VP

Thông tin khác