Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 7389⁄QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh.

Thông tin chi tiết, xem tại đây.

Thông tin khác