Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh

Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 24⁄2015⁄QĐ-TTg ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh.

Chi tiết văn bản, xem tại đây.

Thông tin khác