HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH ĐÃ HOÀN THÀNH PHIÊN ĐIỀU TRẦN XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH MÃ SỐ 18 KX HCT 01

Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đã mở Phiên điều trần kín xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi tập trung kinh tế của Công ty TNHH GrabTaxi và Công ty TNHH Uber Việt Nam (vụ việc cạnh tranh mã số 18 KX HCT 01) tại Phòng điều trần của Hội đồng Cạnh tranh số 23 Ngô Quyền, Hà Nội.

          Tiếp theo, sáng ngày 17 tháng 6 năm 2019, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đã công bố tới các bên Quyết định số 26/QĐ-HĐXL về việc xử lý vụ việc cạnh tranh 18 KX HCT 01 tại Phòng điều trần của Hội đồng Cạnh tranh số 23 Ngô Quyền, Hà Nội.
 
            Sau khi nghiên cứu hồ sơ điều tra vụ việc cạnh tranh, tiến hành xác minh và lấy lời khai của các bên liên quan tại Phiên điều trần ngày 11 tháng 6 năm 2019; thảo luận phân tích về hành vi, xác định về thị trường liên quan và các chứng cứ chủ yếu, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đã quyết định:
 
         1. Không chấp nhận đề nghị của cơ quan điều tra về việc áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục tác động hạn chế cạnh tranh” đối với Công ty TNHH GrabTaxi và Công ty TNHH Uber Việt Nam do “việc mua bán, chuyển nhượng và tiếp nhận nghĩa vụ giữa hai Công ty này không cấu thành hành vi tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp, quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật Cạnh tranh và Điều 34 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.
 
         2. Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật sau ba mươi ngày kể từ ngày ký. Nếu trong thời hạn đó, Quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh không bị khiếu nại, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp phí xử lý vụ việc vào ngân sách nhà nước.
 
Gửi kèm theo: QĐ số 26/QĐ-HĐXL về việc xử lý vụ việc cạnh tranh 18 KX HCT 01.
 
  
 
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh
Tầng 5 nhà A, 54 Hai Bà Trưng Hà Nội
ĐT: 22205318
www.HoidongCanhtranh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin khác