Thông cáo báo chí

Trong những tháng đầu năm 2015, Hội đồng Cạnh tranh đã tổ chức Xử lý thành công vụ việc hạn chế cạnh tranh số 10 KN HCT 01. Ngày 14⁄4⁄2015, Hội đồng đã ban hành Quyết định giải quyết vụ việc cạnh tranh liên quan đến các hành vi hạn chế cạnh tranh của doanh nghiệp Điện ảnh Megastar vi phạm pháp luật cạnh tranh về lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường cho thuê phim nhựa chiếu rạp.

Ngày 14/5/2015, Quyết định này chính thức có hiệu lực pháp luật và không có bên nào khiếu nại. Quyết định đã kết luận như sau:

1. Công ty Megastar có vị trí thống lĩnh trên thị trường cho thuê phim nhựa chiếu rạp ở Việt Nam.

2. Không đủ chứng cứ để kết luận hành vi áp đặt giá thuê phim dựa trên chính sách định phí thuê phim tối thiểu trên mỗi người xem của Công ty Megastar là hành vi quy định tại Khoản 2, Điều 27, Nghị định 116/2005/NĐ-CP, vi phạm Khoản 2 Điều 13 Luật Cạnh tranh. 

3. Hành vi gắn việc cho thuê phim Transformers: Revenge of The Fallen với việc phải thuê phim Ice Age 3 là hành vi được quy định tại Điều 30 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP. Hành vi này bị cấm tại khoản 5 Điều 13 Luật Cạnh tranh.

4. Hành vi của Công ty Megastar buộc doanh nghiệp khác thực hiện thêm một hoặc một số nghĩa vụ do Megastar chỉ định phòng chiếu và áp đặt suất chiếu nằm ngoài phạm vi cần thiết để thực hiện hợp đồng là hành vi được quy định tại Điều 30 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP. Hành vi này bị cấm tại khoản 5 Điều 13 Luật Cạnh tranh.

          5. Trong vụ việc này, Công ty Thiên Ngân đã thực hiện nghĩa vụ nộp tạm ứng phí xử lý vụ việc cạnh tranh. Công ty Thiên Ngân không đại diện cho các doanh nghiệp khiếu nại khác để nộp tạm ứng phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

                                         

Thông tin khác