Thông cáo báo chí

Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 07⁄2015⁄NĐ-CP của Chính phủ ngày 16⁄1⁄2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh.

Nội dung nổi bật của Nghị định:

a. Đã quy định rõ vị trí độc lập của Hội đồng Cạnh tranh:

Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh độc lập, do Chính phủ thành lập, có chức năng tổ chức xử lý, giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh.

Bên cạnh các nhiệm vụ Tổ chức xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh; Giải quyết khiếu nại; Tham gia tố tụng hành chính về cạnh tranh, Hội đồng Cạnh tranh còn có các nhiệm vụ hành chính gồm: Tuyên truyền phổ biến pháp luật cạnh tranh; Tổ chức nghiên cứu khoa học, tài liệu liên quan; Hợp tác quốc tế về cạnh tranh…

Nghị định cũng đã quy định về Quy chế Tổ chức và hoạt đông của Hội đồng Cạnh tranh và chế độ đãi ngộ đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b. Đã quy định rõ vai trò của Bộ Công Thương quản lý nhà nước về tổ chức xử lý, giải quyết khiếu nại các vụ việc hạn chế cạnh tranh. Đó là:

Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Lãnh đạo và Uỷ viên Hội đồng Cạnh tranh.

Bộ Công Thương quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và tuyển dụng, bổ nhiệm Lãnh đạo và công chức Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh.

 Bộ Công Thương dự toán, phân bổ kinh phí hoạt động hàng năm cho Hội đồng Cạnh tranh và chịu trách nhiệm quản lý tài sản, kinh phí, phương tiện làm việc của Hội đồng Cạnh tranh.

Thông tin khác