Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Hội đồng Cạnh tranh được thành lập theo Điều 53 Luật Cạnh tranh:

1. Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan do Chính phủ thành lập.

Hội đồng Cạnh tranh có từ mười một đến mười lăm thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ trưởng Bộ Công Thương).

2. Hội đồng Cạnh tranh có nhiệm vụ tổ chức xử lý, giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của Luật này.

Ngày 16 tháng 01 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2015/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh. Chi tiết, xem tại đây.

Thông tin khác