Giới thiệu Văn phòng Hội đồng cạnh tranh

Văn phòng Hội đồng cạnh tranh

Quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh theo Quyết định 7389/QĐ-BCT.  

Địa chỉ:           54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Việt Nam;
Điện thoại:      +84.4.22205318;
Fax:                +84.4.22205530;
Email:             vphdct@moit.gov.vn.

 

 

Vụ trưởng - Chánh Văn phòng: Trần Mai Hiến

 


  Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng: Bùi Nguyễn Việt Chi

 


Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Mai Hương

 


  Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng: Bùi Nguyễn Anh Tuấn

 


 

 

 

 

Danh sách cán bộ, công chức:

Bà Nguyễn Phương Anh, Chuyên viên

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên

Ông Ngô Viết  Mạnh, Chuyên viên

Thông tin khác