Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
26/QĐ-HĐXL Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mã số 18 KX HCT 01 17/06/2019
23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh 2018 12/06/2018
35/2016/QĐ-TTg Quyết định về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh. 23/08/2016
19/2016/QĐ-TTg Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 06/05/2016
19-2016/NQ-CP Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020. 28/04/2016
7389/QĐ-BCT Chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh 20/07/2015
24/2015/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh 30/06/2015
24/2015/QĐ-TTg Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh 30/06/2015
07/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh 16/01/2015
71/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh thay thế Nghị định số 120⁄2005⁄NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ 21/07/2014
3864/QĐ-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh 12/06/2013
41/2012/QĐ-TTg Chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự 05/10/2012
0293/QĐ-BCT Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng cạnh tranh 02/03/2012
1128/QĐ-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh 05/03/2009
05/2006/NĐ-CP Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh 09/01/2006
120/2005/NĐ-CP Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh 30/09/2005
116/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh 15/09/2005
27/2004/QH11 Luật cạnh tranh 13/12/2004