Mã số : 116/2005/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/09/2005