Mã số : 05/2006/NĐ-CP
Tên văn bản: Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/01/2006