Mã số : 7389/QĐ-BCT
Tên văn bản: Chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký:
Ngày ban hành: 20/07/2015