Mã số : 24/2015/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký:
Ngày ban hành: 30/06/2015