Mã số : 07/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
Ngày ban hành: 16/01/2015