Mã số : 71/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh thay thế Nghị định số 120⁄2005⁄NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
Ngày ban hành: 21/07/2014