Mã số : 3864/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 12/06/2013