Mã số : 1128/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 05/03/2009