Thông cáo báo chí

Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đã mở Phiên điều trần kín xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi tập trung kinh tế của Công ty TNHH GrabTaxi và Công ty TNHH Uber Việt Nam (vụ việc cạnh tranh mã số 18 KX HCT 01) tại Phòng điều trần của Hội đồng Cạnh tranh số 23 Ngô Quyền, Hà Nội.

Thông cáo báo chí của Hội đồng Cạnh tranh về vụ việc vi phạm hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường du lịch

Hội đồng Cạnh tranh (VCC) và Dự án hỗ trợ thương mại đa biên EU-Vietnam MUTRAP IV tổ chức Tọa đàm tại Kiên Giang vào ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2015 với chủ đề “Nghiên cứu thực tiễn cơ chế đãi ngộ ở Việt Nam và thế giới – xây dựng quyết định của Thủ tướng về chế độ cho thành viên Hội đồng Cạnh tranh”.

Trong những tháng đầu năm 2015, Hội đồng Cạnh tranh đã tổ chức Xử lý thành công vụ việc hạn chế cạnh tranh số 10 KN HCT 01. Ngày 14⁄4⁄2015, Hội đồng đã ban hành Quyết định giải quyết vụ việc cạnh tranh liên quan đến các hành vi hạn chế cạnh tranh của doanh nghiệp Điện ảnh Megastar vi phạm pháp luật cạnh tranh về lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường cho thuê phim nhựa chiếu rạp.

Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 07⁄2015⁄NĐ-CP của Chính phủ ngày 16⁄1⁄2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh.

14h00 Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2013: Họp Tổ Thường trực Đề án sửa đổi Nghị định 05⁄2006⁄NĐ-CP

1. Ngày 12⁄6⁄2013: Họp Hội đồng Cạnh tranh (Quý II⁄2013)

Hội đồng cạnh tranh Việt Nam (VCC) và Tổ chức Tín Thác, Thống nhất vì Người tiêu dùng, Trung tâm nguồn lực Hà Nội (CUTS International, Hanoi Resource Centre) phối hợp tổ chức hội nghị giữa năm 2009 của Diễn đàn Cạnh tranh Châu Á (ACF) (www.asiancompetitionforum.org) tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 5 năm 2009 với chủ đề “Tác động của các hành vi hạn chế cạnh tranh lên các nền kinh tế nhỏ và đang phát triển”